รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT) ในปี พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง


บันทึกข้อความIta(ภาพรวม 2563)รวม