รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


1เมษา62 30กันยา62