รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562


1ตุลา61 31มีนา62