รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563


1ตุลา62 31มีนา63