รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสิินธุ์

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์


การแบ่งเขตเลือกตั้ง สท