ศาลเจ้าแม่ย่าเบ้า

ศาลแม่ย่าเบ้า

ปรากฏการณ์จากธรรมชาติการกัดกร่อนของน้้าและสภาพอากาศ ชาวบ้านแถบนี้เคยถูกลักลอบน้าไปที่อื่น จากความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่คนที่ขโมยเอาไปได้น้าส่งคืนโดยไม่รู้สาเหตุ และชาวบ้านได้มากราบไหว้ถวายข้าวเม่าทุกๆปีในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมา