ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติกการ