เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์


เทศบัญญัติ2563