เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์


รวมเทศบัญญัติ61