แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์


ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน
– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 0 4384 0648
– ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง FACEBOOK เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างพิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีที่มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง