โครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว

โครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว


วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลภูแล่นช้างร่วมกับเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง ในหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง  ตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์