โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2562

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2562


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ได้เข้าปรับปรุงบ้าน นายทน ละบาเลิศ บ้านเลขที่16 หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ได้มีการส่งมอบป้ายบ้านให้กับนายทน ละบาเลิศ  หลังจากที่มีการปรับปรุงบ้านเสร็จเรียบร้อย