โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง
กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลภูแล่นช้างร่วมกับเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง ในหลักสูตรกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง