ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 6/2561