ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาฯ

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง