phulanchang

18 พฤศจิกายน 2020

phulanchang

17 กรกฎาคม 2020

ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยนายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นำพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และประชาชนตำบลภูแล่นช้าง เข้าร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563

phulanchang

27 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ สปสช. 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดย นางนิรมล จันทะลา ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

phulanchang

17 มกราคม 2020

phulanchang

20 ธันวาคม 2019

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดย นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประขำปีพุทธศักราช 2562

phulanchang

6 ธันวาคม 2019

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เพื่อรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวักาฬสินธุ์

phulanchang

2 ธันวาคม 2019

phulanchang

8 สิงหาคม 2019
1 2 3