messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลียว ประเสริฐหล้า
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-8649-9643
นายสมศักดิ์ สิงห์บัญ
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 09-3338-3680
นายชาติ อินธิราช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 1260 1430
นางสุวรรณ สนมเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 06-5986-4491
นายพิเชษฐ์ เรืองโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 09-5786-0260
นางสุมนต์ ตรีเนตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-1055-9242
นายชวน แก้วลือ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-1209-4200
นายปัญญา เวินชุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-6242-8401
นางสาววิจิตรา อุ่มสาพล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 09-7302-7744
นายชูชาติ ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 08-1872-3797
นายประสิทธิ์ ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 09-0392-6802
นายสมพร ภูสนิท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 08-5464-6925
นางอุทัย อุทรังษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 09-8649-9643