messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางสุคนรัตน์ วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08 6227 7628
นางสาวกิตติมา จิตผล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิจิตรา บุษมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิรมล กุลเกี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศิริรัตน์ หาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุญญาพร เพียรภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อรอุมา ธุปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนุชนารถ เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้