เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [5 เมษายน 2566]
พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ [4 เมษายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลภูแล่นช้าง [3 เมษายน 2566]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 [31 มีนาคม 2566]
พิธีสู่ขวัญให้กับพนักงานจ้าง [29 มีนาคม 2566]
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 [28 มีนาคม 2566]
ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [27 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม [22 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566 [22 มีนาคม 2566]
ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องการขอรับงบประมาณ (เงินอุดหหนุนเฉพาะกิจ) โดยตรงจากสำนักงบประมาณ และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [15 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)