messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-1809-6937
นางสาวณัฐธิดา อุทรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 06-3925-9920
นางบุญรถ วรรณเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08-7220-1056
นางพิชยา วรพล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08-3901-1946
นายจำปา เพาะเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-3471-6756
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลียว ประเสริฐหล้า
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-8649-9643
นายสมศักดิ์ สิงห์บัญ
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 09-3338-3680
นายชาติ อินธิราช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 1260 1430
นางสุวรรณ สนมเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 06-5986-4491
นายพิเชษฐ์ เรืองโพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 09-5786-0260
นางสุมนต์ ตรีเนตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-1055-9242
นายชวน แก้วลือ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-1209-4200
นายปัญญา เวินชุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 08-6242-8401
นางสาววิจิตรา อุ่มสาพล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 09-7302-7744
นายชูชาติ ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 08-1872-3797
นายประสิทธิ์ ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 09-0392-6802
นายสมพร ภูสนิท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 08-5464-6925
นางอุทัย อุทรังษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 09-8649-9643
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาติ อินธิราช
ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 1260 1430
นายนิรัน บุญพิศาล
รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 5251 9348
นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 08 3088 8696
นางสุคนรัตน์ วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08 6227 7628
นายนพดล มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 09 1065 8232
นางทิฐิกร มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 08 5456 3883
account_box สำนักปลัด
นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 3088 8696
นางสาวณฐมน ศิริกุล
นักวิชาการเกษตร
นางณภัชญา วิทเวทย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางกนกพร พิมพิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี สิมมา
นักพัฒนาชุมชน
จ่าโทวงศกร ปิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกราช จินจิว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาวัต สนมเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกียรติศักดิ์ กิ่งภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภา เจริญชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน
นายพนม เจริญศรี
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางสุคนรัตน์ วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08 6227 7628
นางสาวกิตติมา จิตผล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววิจิตรา บุษมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิรมล กุลเกี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศิริรัตน์ หาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุญญาพร เพียรภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อรอุมา ธุปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนุชนารถ เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายนพดล มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 09 1065 8232
นายศรายุทธ อุดรทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกรียงไกร กันกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายฉัตรชัย สินธุโคตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนิภาพร ยุระชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางทิฐิกร มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08 5456 3883
นางวงศ์สิริ เผือกพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางอุไรวรรณ ไชยบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายไชยกร ศรีประทุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายเพลิงตะวัน มหาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางสาวนทีญา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคนึงนุช วิทเวทย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางวชิราภรณ์ จันทร์ชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอุไรวรรณ เพียรภูเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)