messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 08 3088 8696
นางสาวณฐมน ศิริกุล
นักวิชาการเกษตร
นางณภัชญา วิทเวทย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางกนกพร พิมพิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี สิมมา
นักพัฒนาชุมชน
จ่าโทวงศกร ปิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกราช จินจิว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาวัต สนมเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกียรติศักดิ์ กิ่งภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภา เจริญชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน
นายพนม เจริญศรี
ภารโรง