messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๒ สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบอง บริเวณจุดนานายชาลี ชมชื่น ตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนนาคำ - บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๒ สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบอง บริเวณจุดนานายชาลี ชมชื่น ตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนนาคำ - บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๒๐ มิลลิลิตร (นมปิดเทอม เดือน เมษายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Excel) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
find_in_page ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แผนการบริหารงานพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน