messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
๑. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมผลผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่างมีระบบ ๓. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔. ส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ๕. ส่งเสริมการสงเคราะห์และช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆในท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ๒. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ๔. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ๕. ประชาชนมีความรู้ ได้รับการศึกษา และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ๖. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๗. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ ๑) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ๒) นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๔) นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕) นโยบายด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร