messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1