messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๒ สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนนาคำ - บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๒ สายทางรอบหมู่บ้าน บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบอง บริเวณจุดนานายชาลี ชมชื่น ตำบลภูแล่นช้าง ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนนาคำ - บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๒๐ มิลลิลิตร ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง จำนวน ๑ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๒๐ มิลลิลิตร (นมปิดเทอม เดือน เมษายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๒๑ กาฬสินธุ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ สายทางเรียบลำพะยัง จุดนานางพิกุล ถวิลถึง บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน งานถมคันทางเดิมจากน้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๘๘ กาฬสินธุ์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยบอง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11