messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. จากบ้านนางเมตตา ดวงภูเมฆ ถึงบ้าน นายพรชัย เวินชุม บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๘ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 64
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดิน บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 5 ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 31
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดจำนวน ๑ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๒๘ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 67
161 - 180 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11