messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ -บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๙๒๐ กส รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๗๘๘ กส รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเทศบาลต ำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สารส้ม – คลอรีน) ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม – คลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทางเลียบลำห้วยโปร่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๔๘ หมู่ที่ ๒ บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
121 - 140 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11