messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึงมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.บ้านภูแล่นช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 35
181 - 200 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11