messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑-หนองขามเฒ่า รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๓ หมู่ที่ ๑ บ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One )ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เกิดจากน้ำเซาะ สายทางกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ จุดนา นายไสว แสนพันธุ์ ข้ามไปถึง นานายประมวล เพาะเจริญ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะ) จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวทางคอนกรีตขยายผิวจราจร ๔๐.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น – นานายเพียง พานิชดี ผิวจราจรลูกรังบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง บดทับไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายฮองกุด บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. สายทางบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่๗ – บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒. สายทางเข้าบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๓.สายทางบ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑- บ้านนางล้อม โพธิ์คำ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังรหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔-๐๒๑ สายทาง บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดเดื่อ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดินบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 26
141 - 160 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11